Kategoria: Historia i architektura

POCZUCIE PRZEMIANY

To poczucie radykalnej przemiany, jakiej uległ ówczesny świat, jest powszechne, entuzjazm zaś do dalszego przekszałcania tego świata jest podstawową cechą XVII wieku. B. Suchodolski zauważa, że w XVII wieku rozchodzą się drogi nauki i sztuki, które łączyły się tak znakomicie w dziełach Piera della Franceski, Albertiego i Leonarda. Artysta bowiem nie mógł już nadążyć za szybkim rozwojem nowożytnej nauki, a może nawet nie zawsze podzielał entuzjazm dla jej sukcesów w podboju przyrody. Architekci mogli jeszcze, jako światli rzemieślnicy, być artystami,naukowcami i technikami. Od XVII wieku będą tylko artystami i technikami, a wiek później pozbędą się także i techniki na rzecz inżynierów. W okresie od XVI do XVIII wieku sztuka nie stanowi już jednolitego obrazu. Im bliżej poznajemy dorobek artysty­czny tych czasów, tym trudniej jest utrzymać pojęcie stylu renesansu, manieryzmu czy baroku.

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!

WIELOWĄTKOWA SZTUKA

Sztuka staje się wielo­wątkowa i różne, czasem sprzeczne formalnie ze sobą zjawiska są równoległe w czasie; coraz silniej zaznacza się specyfika narodowa, aż wkrótce rozprasza się jeszcze bar­dziej w czysto subiektywnym traktowaniu formy. Subiekty­wizm artysty jest początkowo korygowany przez mecenasa, na ogół bardziej konformistycznego i przywiązanego do tradycji i mód. Trwa to jeszcze w I połowie XVIII wieku, a około połowy wieku twórczość jest już niemal wyłączną, indywidualną sprawą artysty, produkującego coraz częściej dla anonimowego odbiorcy. Style, mody, kierunki odgry­wają oczywiście pewną rolę w kształtowaniu formy, ale są one tylko jakby tłem, na plan zaś pierwszy wysuwa się postawa samego twórcy, jej psychiczne uwarunkowania.

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!

ARTYSTA JAKO ELEMENT SZTUKI

Artysta staje się coraz bardziej jednym z elementów mie­szczańskiej kultury masowej, jego psychika jest poddana wciąż zwiększającemu się naciskowi coraz większej liczby bodźców wytwarzanych w procesie podboju natury przez zarozumiałego człowieka nauki doświadczalnej i rewo­lucji przemysłowej. Powoduje to podporządkowanie kul­turze masowej mniej odpornych psychicznie i słabszych talentów — co niesie ze sobą zjawiska sztuki popularnej i kiczu. Silniejsze jednostki ożywione są bądź entuzjazmem dla „nowego, wspaniałego świata”, bądź zdecydowanym wobec niego sprzeciwem. Obie postawy na równi zasługują na uwagę i w kręgach ich obu mogą powstawać dzieła wybitne. Są to oczywiście postawy skrajne, między którymi sytuuje się wiele pośrednich.

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!

TRUDNOŚĆ OKREŚLENIA STYLU

Zjawiska te są coraz częstsze około połowy XVIII wieku, stąd wynikają szczególne trudności z określeniem stylu epoki po 1750 roku. Nasuwa się konieczność znalezienia takiego systemu, który by pozwolił na porządkowanie dzieł sztuki uwzględniające indywidualną postawę artystów. Jest już pewna sprzeczność w tym założeniu, gdyż każde porząd­kowanie zjawisk artystycznych pociąga za sobą uproszcze­nia i gubi to, co indywidualne. Sądzę jednak, że nadzieje na zbudowanie takiego systemu porządkującego, w miarę moż­liwości respektującego czynnik subiektywny, daje psycho­logia.Wydaje się również, że owocna badawczo byłaby próba określenia w nowożytnej kulturze europejskiej progów epi- stemologicznych z których pierwszy przypada, moim zdaniem, na I połowę XVI wieku i jest wynikiem zagęszczenia nowych zjawisk poprzedzającego półwiecza, drugi zaś, jako wynik przemian XVII i początków XVIII wieku na połowę wieku.

Cześć, nazywam się Iwona Bieszczad i dekorowanie wnętrz to moja praca i pasja! Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami branżowymi ciekawostkami i moimi indywidualnymi pomysłami na wnętrza. Zapraszam do regularnego odwiedzania serwisu!