Kilkanaście lat później, w 1866 roku, we wstępie do Motifs historiąues d’architecture, Dały stwierdza: „Jednocześnie z tą uniwersalną szkołą eklektyczną, w której stapia się cala sztuka przeszłości, wyodrębnia się coraz wyraźniej szkoła racjonalistyczna, zmierzająca do przekształcenia architektu­ry w inżynierię. Celem Uniwersalnego Eklektyzmu, który historię wykorzystuje na rzecz estetyki współczesnej archi­tektury, jest włączenie się do starań Racjonalizmu, który wykorzystuje całą nowoczesną naukę i nowoczesny przemysł na rzecz współczesnej techniki. Z tych starań wyłoni się, moim zdaniem, Przyszły Styl .”Współcześnie oba pojęcia rozważa łącznie m.in. P. Kra­kowski: „Nie ulega wątpliwości, że eklektyzm wieku XIXjest szczególną formą historyzmu, który jest pojęciem szerszym. W każdym razie historyzm stanowi conditio sine qua non europejskiej architektury eklektycznej ubiegłego stulecia.”